dinsdag, juni 07, 2011

Nieuwsbrief juni 2011/Newsletter June 2011

Hallo allemaal,

De laatste weken heb ik stilletjes een aantal nieuwe artikelen in de winkel gezet.
Je vindt ze op www.De-Stempelwinkel.nl onder Nieuwe aanwinsten.

Van Tim Holtz ideaology:
- D-ringen
- Hanger clips (clips in de vorm van een kleerhangertje)
- Mini fasteners (hele kleine splitpennetjes)
- Mini paperclips
- Pen nibs (kroontjespennen)
- Pocket watch (een hol horloge om te vullen/versieren)

Ook nieuw is de Speedball soft rubber brayer.
Van Rubberstampave twee nieuwe stempels, een vogelnestje en een vogelhuisje.
Van Sutterstamps een eenzame wolf en een grotere versie van een huis, niet nieuw maar nu wel nieuw in voorraad.
De verzameling grabbags is ook weer uitgebreid, alle kleuren zijn nu weer leverbaar, uiteraard met verschillende stempels.
Op boekengebied is er ook het één en ander uitgekomen:

- Craft Stamper juni
- Craft Stamper juli
- Just Stamps mei (komt binnenkort, is iets verlaat)
- ‘Mir’acle art inspirations van Miranda Degenaar
- Landschapjes uit de stempeltuin van Eefke Moes

Bij beide laatste boekjes hoort ook een stempeltje, dat tegen meerkosten leverbaar is. (dus niet gratis!)
Uit dezelfde serie boekjes van Art Specially heb ik nu ook Stempelen stap-voor-stap van Agitte Huberts. Bij dit boekje zit wel een gratis stempeltje.
Daarnaast een paar exemplaren van Stempelen een stapje verder en Stempelen een stapje dichter bij huis (beide ook van de hand van Agitte).
Stuk voor stuk leuke boekjes voor een leuke prijs, slechts € 9,95.

En last but not least: een hele sortering karton, verschillende kleuren en verschillende diktes. De gescande kleuren kunnen iets afwijken van de werkelijkheid, zoals de meeste scanners is die van mij ook niet perfekt. Wie op zeker wil gaan kan natuurlijk een keer gezellig komen winkelen, dan kun je het karton zelf bekijken, en ook de boekjes en tijdschriften eerst inzien. Het karton vindt je onder het kopje Karton, niet bij de nieuwe aanwinsten, omdat je dan door de bomen het bos niet meer ziet.

JUBILEUM STEMPELMEKKA

Dit jaar wordt voor de 20e keer de Stempelmekka georganiseerd, op 10 en 11 september in de Stadthalle in Hagen. Om dit te vieren krijgt elke deelnemer desgewenst 20 vrijkaarten voor twee dagen!!! (ter waarde van € 11,00 per stuk)
Alleen….. ze mogen niet zomaar weggegeven worden, er moet een aktie aan verbonden zijn.
Wie kans wil maken op een vrijkaart moet een zomerkaart maken (met stempels die door De Stempelwinkel worden verkocht, zoals gewoonlijk, zodat ik ze in de etalage en in de stand kan hangen). Denk bij zomer aan: zon, bloemen, zee, strand, vakantie enzovoort. Als er meer dan 20 inzendingen zijn dan kiezen we de 20 mooiste kaarten uit. De anderen mogen op de Stempelmekka een verrassing komen ophalen bij De Stempelwinkel. Wie daar niet komt krijgt helaas niets, het gaat er om dat je wel naar de Stempelmekka komt.
Je kaart moet uiterlijk op vrijdag 1 juli bij De Stempelwinkel in de brievenbus liggen.
Het adres: Doctor van der Hoevenlaan 27a, 7211 AK Eefde.
Kaarten die te laat binnenkomen dingen helaas niet mee naar de prijzen, maar komen wel in de winkel en/of in de stand te hangen.
Ga dus snel aan de slag, leef je uit, en laat zien hoe jouw zomer er uitziet.

BEURZEN

De eerstvolgende beurzen zijn de Knotsgekke Kaartendagen in Den Bosch (11, 12 en 13 augustus) en in Zwolle (18, 19 en 20 augustus).
Zijn er speciale stempels die normaal niet op voorraad zijn die je graag wilt hebben? Bestel ze dan voor 1 juli, zodat ik ze op tijd in Amerika kan bestellen.
Direct na deze beurzen gaan de bestellingen voor Stempelmekka de deur uit, dus bestellingen voor Stempelmekka moeten voor 20 augustus binnen zijn.

Graag tot ziens op een beurs of in de winkel. De winkel is open van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 – 17.00 uur. Er is geen pinapparaat, dus neem voldoende contant geld mee.

Groetjes,

Jetske Masmeijer
www.De-Stempewinkel.nl
www.Nonsequiturstamps.com
www.Stampscapes.nl


Hello all,

The last couple of weeks I have put a number of new articles in my shop.
You can find them at www.De-Stempelwinkel.nl under New Acquisitions.

From Tim Holtz Ideaology:
- D-rings
- Hanger clips
- Mini fasteneres
- Mini paperclips
- Pen nibs
- Pocket watch (an empty watch to fill/decorate)

Also new is the Speedball soft rubber brayer.
From Rubberstampave two new stamps, a birdsnest and a birdshouse.
From Sutterstamps a lone wolf and a bigger version of a house, not new, but new in stock from now on.
The assortment of grabbags has been expanded again, all colours are in stock, with of course different stamps in each colour.
There are also a couple of new books:

- Craft Stamper June (in English)
- Craft Stamper July (in English)
- Just Stamps May (in German)
- ‘Mir’acle art inspirations from Miranda Degenaar (in Dutch)
- Landschapjes uit de stempeltuin van Eefke Moes (in Dutch)

The last two books have got a special little stamps, that can be ordered separately (not a free gift!).
From the same series of Art Specially I have also Stempelen stap-voor-stap by Agitte Huberst. This book has got a free stamp.
Also a couple of other books from Agitte, Stempelen een stapje verder and Stempelen een stapje dichter bij huis.
All nice little books for a nice price, just € 9,95.

And last but not least an assortment of cardstock, various colours and various weights. The scanned colours can be different from the real colours, just as most scanners mine is also not perfect. Who wants to be sure can come to my shop and see it “life”, just like the books and magazines. You will find the cardstock under Cardstock, not under New acquisitions, because otherwise you can’t see the forest for the trees.

ANNIVERSARY STEMPELMEKKA

This year Stempelmekka will be organized for the 20th time, on September 10 and 11 in the Stadthalle in Hagen. To celebrate this every vendor will get 20 free two-day tickets!!! (worth € 11,00 each)
But….. it is not allowed to give them away just like that, there has to be an advertising project.

Who wants to win a free ticket has to make a summercard (with stamps sold by De Stempelwinkel as usual, so I can show them in my shopwindow and/or booth). For summer think of sun, flowers, sea, beach, vacation etc. When I receive more than 20 cards we will choose the 20 most beautiful cards. The others can collect a surprise at Stempelmekka. When you don’t come to Stempelmekka you will not get this surprise, the purpose is that you visit Stempelmekka.
Your card has to be in my mailbox ultimately on Friday July 1st.
The address: Doctor van der Hoevenlaan 27a, 7211 AK Eefde, The Netherlands.
Cards that arrive too late will not win a prize, but they will be shown in the shop/booth.
So start stamping, and show us what your summer looks like.

SHOWS

The next shows are Knotsgekke Kaartendagen in Den Bosch (August 11, 12 and 13) and in Zwolle (August 18, 19 and 20).
If you would like to have some stamps that are usually not in stock (only on demand), order them before July 1st. so I can order them in time in America.
Right after these shows the orders for Stempelmekka will be sent, so if you want to order something special for Stempelmekka, do it before August 20th .

I hope to see you at a show or in my shop. The shop is open from Tuesday till Saturday, from 11.00 – 17.00 . It is not possible to pay with a card, you have to bring enough cash.

With friendly greetings,

Jetske Masmeijer
www.De-Stempelwinkel.nl
www.Nonsequiturstamps.com
www.Stampscapes.nl


Hallo liebe Kunden,

Die letzte Wochen habe ich einige neue Produkten in mein Laden aufgenommen.
Guck mal auf www.De-Stempelwinkel.nl unter Neue Produkten.

Von Tim Holtz Ideaology:
- D-ringen
- Hanger clips
- Mini fasteners
- Mini paperclips
- Pen nibs
- Pocket watch (ein lehres Uhr, dass man füllen und dekorieren kann)

Auch neu ist der Speedball soft rubber brayer.
Von Rubberstampave gibt es zwei neue Stempel, ein Vogelnest und ein Vogelhaus.
Sutterstamps hat kein neuen Stempel, aber neu bei mir sind ein einsamer Wolf und ein grosseres Haus.
Die Sammlung grabbags ist auch wieder grosser, alle Farben sind jetzt wieder lieferbar, jeder Farbe enthalt andere Stempel!
Es gibt auch einige neue Bücher:

- Craft Stamper juni (englisch)
- Craft Stamper juli (englisch)
- Just Stamps mai (kommt bald, ist etwas verspätet)
- ‘Mir’acle art inspirations von Miranda Degenaar (holländisch)
- Landschapjes uit de stempeltuin von Eefke Moes (holländisch)

Zu den beiden letzten Bücher gehört ein spezielles Stempelchen, dass gegen Bezahlung geliefert werden kann (ist also kein Geschenk!).
Aus derselbe Serie Büchlein von Art Specially habe ich jetzt auch Stempelen stap-voor-stap von Agitte Huberts. Zu diesem Buch gehört ein gratis Stempelchen.
Auch einige Exemplaren von Stempelen een stapje verder und Stempelen een stapje dichter bij huis (beiden auch von Agitte).
Schöne Bücher, für einem schönen Preis, nur € 9,95.

Und “last but not least”: eine grosse Sortierung Karton, verschieden Farben und Gewichten. Die Farben vom Scanner können etwas anders sein als die wirkliche Farben, denn auch mein Scanner ist nicht perfekt. Wer sicher sein woll kann gern mal mein Laden besuchen, sich dem Karton ansehen und auch die Bücher einsehen.
Das Karton findet man unter Karton, nicht bei Neue Produkten, weil man dann von lauter Bäume dem Wald nicht mehr sehen kann.

JUBILEUM STEMPELMEKKA

Dieses Jahr wird zum 20sten mal Stempelmekka organisiert, am 10. und 11. September in der Stadthalle in Hagen. Das ist eine Grund zum Feiern, und deswegen bekommen alle Aussteller 20 Dauerkarten (für 2 Tage)!!! (in Wert von € 11,00 Stück)
Aber….. diese Karten dürfen nur in Verbindung mit einer Werbeaktion omsonst abgegeben worden.
Also, wer eine Chance haben möchte soll eine Sommerkarte machen (mit Stempel aus dem Sortiment von De Stempelwinkel, wie immer, dann kann ich die Karten im Schaufenster und im Stand aufhangen). Denke bei Sommer an: Sonne, Blumen, Meer, Strand, Urlaub usw. Wenn es über 20 Einsendungen gibt dann werden wir die 20 schönste Karten aussuchen. Die andere Teilnehmer dürfen dann am Stempelmekka eine Überrasschung abholen bei De Stempelwinkel. Wer nicht zum Stempelmekka kommt bekommt auch keine Überrasschung, man soll Stempelmekka besuchen.
Deine Karte soll äusserlich am Freitag 1 Juli bei De Stempelwinkel im Briefkasten liegen.
Die Adresse: Doctor van der Hoevenlaan 27a, 7211 AK Eefde, die Niederlande.
Karten die zu spät ankommen können leider keine Preisen winnen, aber die werden trotzdem im Laden oder im Stand gehangen worden.
Fange also schnell an, und zeig uns wie deine Sommer aussieht.

MESSEN

Die erstfolgenden Messen sind Knotsgekke Kaartendagen in Den Bosch (11, 12 und 13 August) und in Zwolle (18, 19 und 20 August).
Gibt es spezielle Stempel die normalerweise nicht vorratig sind (nur auf Bestellung lieferbar) die du gern haben möchtest?
Bestelle dann bitte vor 1 juli, damit ich die rechtzeitig in Amerika bestellen kann.
Sofort nach diese Messen schicke ich meine Bestellungen für Stempelmekka ab, also Vorbestellungen für Stempelmekka sollen vor 20. August bei mir sein.

Auf wiedersehen bei einer Messe oder in meinem Laden. Der Laden ist geöffnet von Dienstag bis zum Samstag, 11.00 – 17.00 Uhr. Man kann nur bar bezahlen, nicht mit Karte, also bringe Bargeld mit!

Liebe Grüsse,

Jetske Masmeijer
www.De-Stempelwinkel.nl
www.Nonsequiturstamps.com
www.Stampscapes.nl